GASTROKULTURA

prezentácia projektu

„Miesta gastrokultúrneho dedičstva v cieľových oblastiach NSVÚ a OZ Sacher”

Jedným zo strategických cieľov Národného strategického výskumného ústavu je posilnenie spoločenského povedomia v Karpatskej kotline. Inštitút má rozsiahly kultúrny, vzdelávací, historický a umelecký relačný systém.

Cieľom Občianskeho združenia Sacher je organizovanie kultúrnych, umeleckých, turistických a spoločenských podujatí, prezentácia poopulárno-náučných a populárno-vedeckých prednášok, resp. pestovanie a zachovávanie tradícií. V rámci toho je mimoriadne dôležité zachovávanie duchovného dedičstva Sacherovho kultu, jeho popularizácia a postupné odhaľovanie súvislostí miestnej histórie. Dôležitou súčasťou týchto cieľov je projekt, ktorý sa realizuje v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne.

Základným cieľom projektu je, aby napomáhal k cezhraničnému rozširovaniu gastrokultúry. Projekt čerpá z ľudovej kultúry predošlých dôb a systematizuje východiskový materiál, miesta a produkty, ktoré sa viažu k prezentovaným obdobiam. Medzi ďalšie ciele patrí aj predstavenie tých miestnych produktov, ktoré vyhotovili miesti obyvatelia alebo podnikatelia či živnostníci na základe autentických pracovných postupov, resp. sem patrí aj predstavenie gastrolultúrnych miest v cieľovej oblasti, ktoré napomáha k vytvoreniu turistických atrakcií. Ďalším cieľom je odkrývanie a predstavenie miestnych špecifík a hodnôt, zvyšovanie konkurencieschopnosti v Nitrianskom kraji s mimoriadnym akcentom na pohronský, želiezovský región, resp. v susedných regiónoch v Maďarsku.

Výsledkom projektu budú štúdie, ktoré prezentujú na jednej strane cukrárske výrobky, ktoré boli vyrobené na základe tradičných gastrokultúrnych návodov v želiezovskom alebo v susednom maďarskom pohraničnom regióne, na druhej strane budú predstavené aj miesta gastrokultúrneho dedičstva, ktoré sa spájajú s touto činnosťou. Prezentácie budú dostupné na webových stránkach NSVÚ a OZ Sacher a budú zverejnené aj formou publikácií.

Medzi hlavné ciele partnerov patrí aj popularizácia dosiahnutých výsledkov v čo najširšom kruhu. Gastrokultúrne dedičstvo bude predstavené v rámci promočného filmu a bude vydaná aj knižná publikácia. Promočný film sa v budúcnosti bude používať na marketingovú kampaň. V priebehu realizácie sa uskutočňujú rôzne odborné podujatia, ktoré umožňujú praktickú prípravu produktov a budú spojené aj s ochutnávkami.

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG Szlovákia-Magyarország sa realizuje v rámci Fondu malých projektov v koordinácii s Národným strategickým výskumným ústavom a za spolupráce so želiezovským Občianskym združením Sacher pod názvom Miesta gastrokultúrneho dedičstva v cieľových oblastiach NSVÚ a OZ Sacher, identifikačné číslo: SKHU/WETA/1901/4.1/205 z nenávratného finančného príspevku v hodnote 40.162,96 EUR.

Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie a v spolufinancovaní s Európskym regionálnym rozvojovým fondom.

Gastrokultura Projekt
Gastrokultura Projekt - SK

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko